วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของซอฟต์แวร์

 

           การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากคำสั่งหรือชุดคำสั่งหรือที่เรียกว่าโปรแกรมที่เขียนโดยนักเขียนโปรแกรม  (programmer)  คำสั่งมีลักษณะเป็นซอฟท์แวร์สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์  อ่านข้อมูล แปลความหมาย และทำการประมวลผล  แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นสารสนเทศตามที่เราต้องการ  ดังนั้นซอฟท์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์  มีนักวิชาการให้ความหมายหรือกล่าวถึงซอฟท์แวร์ไว้หลายแง่มุม   ดังนี้

           ซอฟท์แวร์ เป็นส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรงเพราะซอฟท์แวร์มีคุณลักษณะเป็นนามธรรมโดยทั่วไปเรียกว่าโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน  ซอฟต์แวร์ จึงทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์   ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลยซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท

             ซอฟต์แวร์   คือ   การลำดับขั้นตอนการทำงานของคำสั่ง  ที่จะทำหน้าที่สั่งคอมพิวเตอร์ว่าให้ทำอะไร  เป็นชุดของโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมนำมารวมกันให้สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้องการ    เรามองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้แต่เราสามารถสร้าง  จัดเก็บ  และนำมาใช้งานหรือเผยแพร่ได้ด้วยสื่อหลายชนิด  เช่น  แผ่นบันทึก  แผ่นซีดี  แฟล็ชไดร์ฟ  ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น

        ซอฟต์แวร์  หมายถึง  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ซอฟต์แวร์จึงเป็นคำสั่งที่มีลำดับขั้นตอนการทำงาน  ซึ่งเขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์  คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง   การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง  ซึ่งใช้แทนข้อมูล  ที่เป็นตัวเลข  ตัวอักษร  รูปภาพ  หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้

 

           ซอฟต์แวร์  คือ  ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลำดับขั้น ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์จะอ่านชุดคำสั่ง แล้วทำงานตามโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมได้เขียนไว้  ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามลักษณะของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น

 

clip_image007

ภาพแสดง  กล่องบรรจุซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟแวร์ระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น