วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 4

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

 

         หน่วยการเรียนที่ 4 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

1. ความหมายของซอฟท์แวร์

2. ประเภทของซอฟท์แวร์

3. ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์

4. ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่  4

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

       เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังต่อไปนี้

 

         1.  อธิบายความหมายของซอฟท์แวร์ได้

         2.  อธิบายประเภทของซอฟท์แวร์ได้

         3.  อธิบายความสำคัญของซอฟท์แวร์ได้

         4. ร ะบุประเภทของซอฟท์แวร์ได้

         5.  อธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

 

         ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียน   การสอนดังนี้

 

          1.  การบรรยายประกอบสื่อ

          2.  การอภิปราย

          3.  การตอบคำถาม

           4.  การทำแบบฝึกหัด

          5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

 

        วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้  มีดังนี้

 

           1. การสังเกตความสนใจ

           2.  การซักถามความเข้าใจ

           3.  การศึกษาค้นคว้า

          4. การตรวจผลงานที่มอบหมาย

          5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

          6.  การสอบกลางภาคเรียน

         7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น